OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/10/2023

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o.

41-709 Ruda Śląska

ul. Piotra Niedurnego 56

telefon: (+48) 32 772 10 10

e-mail: hpk@hutapokoj.eu

strona www: hutapokoj.eu/huta-pokoj-konstrukcje

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych załączoną Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień obowiązującym w Hucie Pokój Konstrukcje sp. z o.o., którego wyciąg został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.hutapokoj.eu/huta-pokoj-konstrukcje/ z zastrzeżeniem postanowień SWZ oraz przepisów ustawy Kodeks cywilny.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Opis warunków udziału w postepowaniu wraz z opisem sposobu oceny spełnienia tych warunków, w tym wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków:

 I.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, złożyła ofertę lub zawarła Umowę z Zamawiającym.

2. Wykonawca ma obowiązek wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania Ofert.

3. Zamówienie może być udzielone Wykonawcy, który:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone SWZ, dotyczące:

4.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający informuje, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli wobec Wykonawcy zachodzi obowiązek dokonania wpisu do takiego rejestru.

4.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełnienia tego warunku.

4.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

1. w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

2. w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat obrotowych (2021, 2022), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 500.000,00 zł netto za każdy rok (słownie: pięćset tysięcy złotych).

 Na potrzeby wykazania spełnienia  warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wymagane jest złożenie przez Wykonawcę, odpowiednio informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz przedłożenie sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata działalności, a w przypadku podmiotów, które nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych – przedłożenie Oświadczenia o przychodach, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższy warunek musi zostać spełniony minimum przez jednego z Wykonawców.

4.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

 • §  W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia: wykonał  w  okresie  ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa zamówienia, polegające na świadczeniu usług obejmujących swym zakresem zarządzanie i wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji polegającej na budowie nowego, kompletnego przemysłowego obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł netto każde.

Na potrzeby wykazania posiadanej wiedzy i doświadczenia wymagane jest złożenie przez Wykonawcę Wykazu wykonanych zamówień/usług według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca w wykazie podaje zakres, wartości nadzorowanej inwestycji, daty i miejsca wykonania usługi oraz załącza dowody określające, czy zamówienie to zostało wykonane w sposób należyty oraz czy zostało prawidłowo ukończone (wymagane referencje lub protokoły odbioru końcowego usług bez uwag, z których jednoznacznie będzie wynikało, iż Wykonawca spełnia ten warunek).

1. Dysponuje bądź będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca  musi  wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował od dnia zawarcia Umowy z Zamawiającym i przez cały okres wykonania Umowy następującymi osobami:

a) Inżynierem Rezydentem  (Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu), pełniącym funkcję Koordynatora, tj. osobą posiadającą:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu i koordynowaniu prac (przez cały okres trwania inwestycji, tj. od rozpoczęcia realizacji projektu do odbioru końcowego) zespołu Inżyniera Kontraktu,
 • co najmniej 2 usług pełnienia funkcji IR lub Koordynatora na inwestycji przemysłowej, mile widziane: w branży hutniczej, chemicznej lub podobnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m² każda inwestycja, która obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych;

b) Inspektorem Nadzoru inwestorskiego robót budowlanych:

 • posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robót w w/w specjalności,
 • co najmniej 2 usługi pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

c) Inspektorem Nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej:

 • Posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, sprężonego powietrza, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robót w swojej specjalności.

d) Inspektorem Nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i AKPiA:

 • posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, automatyki przemysłowej i sterowania oraz telekomunikacyjnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robót w swojej specjalności.

e)  Inspektora ds. rozliczeń i przepływów finansowych:

 • osobę z wykształceniem wyższym lub średnim technicznym/ekonomicznym,
  z minimum 3 letnim doświadczeniem w rozliczaniu inwestycji, w tym minimum 2 zadań inwestycyjnych, które polegały na pełnieniu obowiązków ekonomisty/specjalisty ds. rozliczeń na budowach obiektów przemysłowych o powierzchni min. 5 000 m2.

Na potrzeby wykazania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest  złożenie przez Wykonawcę, Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ (wraz z Wykazem osób wymagane jest przedłożenie kopii uprawnień branżowych, z których będzie wynikało, iż Wykonawca spełnia ten warunek).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał osobowy.

5. W przypadku usług wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie wartość usług już realizowanych. Natomiast dla usług realizowanych w ramach umów (usług) rozpoczętych (zawartych) wcześniej niż pięć lat wstecz przed upływem terminu składania ofert, należy podać wyłącznie ilości zrealizowanych usług przypadających w tym pięcioletnim okresie. Ilości te będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi brać udział w realizacji zamówienia.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt VIII SWZ.

10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

11. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie  polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres, z podaniem informacji o możliwości ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na: „Pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji Inwestycji pn.: „Zakup linii do produkcji kształtowników spawanych wraz z urządzeniami” w zakresie związanym z rozbudową hali CPP wraz z odbiorem urządzeń docelowo zlokalizowanych na obiekcie, znak sprawy: 1/10/2023/ZP

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – „Wstępna koncepcja Inwestycji” (do udostępnienia po podpisaniu stosownej Umowy NDA dla Kontrahenta do przetargu), Załączniku nr 2 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, a także w Załączniku nr 11 – „Wzór Umowy”,

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w ciągu 5 dni od otrzymania przez Inżyniera Kontraktu pisemnego polecenia rozpoczęcia prac, wydanego przez Zamawiającego, jednakże nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia podpisania Umowy przez Strony i kończy z datą zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Pogwarancyjnego, złożonego przez Inżyniera Kontraktu oraz po wypełnieniu przez Inżyniera Kontraktu wszystkich zobowiązań wynikających z realizacji Umowy, w szczególności uzyskania pozwolenia na użytkowanie

2. Szacowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie to dzień 08.2025 r.

Szacowany termin zakończenia obsługi gwarancyjnej Inwestycji to 30.09.2030 r.

3. W ramach wykonania Inwestycji przedmiot Umowy dzieli się na cztery etapy:

1) Etap I Przygotowanie Inwestycji, obejmuje działania od dnia rozpoczęcia prac przez Inżyniera Kontraktu, po wydaniu polecenia rozpoczęcia prac przez Zamawiającego,
a kończy się podpisaniem umowy z Generalnym Wykonawcą – szacowany termin wykonania do trzech miesięcy od daty wydania polecenia rozpoczęcia prac;

2) Etap II Projektowanie Inwestycji, obejmuje działania związane z pełnieniem nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, jej weryfikacją, zatwierdzaniem
i odbiorami. Rozpoczyna się od dnia podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą aż do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę – szacowany termin wykonania do siedmiu miesięcy,

3) Etap III Realizacja Inwestycji, obejmuje działania związane z realizacją Inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub poszczególnych wykonawców/dostawców. Rozpoczyna się od przekazania terenu budowy Generalnemu Wykonawcy, obejmuje cały etap realizacji wszystkich prac, aż do odbiorów końcowych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz rozliczenie Inwestycji – szacowany termin wykonania do 10 miesięcy po zakończeniu Etapu II.

4) Etap IV – Okres przeglądów i obsługa gwarancyjna, obejmuje działania związane
z nadzorem i koordynacją prac Generalnego Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi – szacowany termin wykonania do sześćdziesięciu jeden miesięcy po zakończeniu Etapu III.

7. Informacja dot. wadium:

Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym zamówienia wpłacania wadium.

8. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie siedziby Huty Pokój Konstrukcje Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 56, pokój nr 11, w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina), a ofercie zostanie nadany kolejny numer.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2023 r. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

9. Kryteria Oceny ofert i ich znaczenie

1. Spośród ofert, które spełnią kryteria kwalifikacyjne w Postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z SWZ zostaną wyłonione najkorzystniejsze oferty, których ocena zostanie przeprowadzona według kryteriów określonych w niniejszym rozdziale, na kryteria składają się:

 

Lp. Kryterium Waga Opis kryterium
1. Cena 60 2.1
2. Referencje 40 2.2

 

2. Sposób oceny

Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od zera [0] do stu [100]. Punktacja łączna oferty będzie składać się z sumy punktów przyznanych w każdym z kryteriów oceny ofert według przydzielonej wagi każdego z kryteriów. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. Punktacja łączna będzie wyliczona według wzoru:

COF = PC + PR

gdzie:

COF oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty;

PC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny oferty;

PR oznacza: liczba punktów przyznanych za referencje.

 

1) Kryterium Ceny będzie rozpatrywane na podstawie wartości netto ceny za całość prac określonych w Przedmiocie Zamówienia.

Maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę. Punkty w tym kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru:                                              

PC = CN /CO x 60

gdzie:

PC oznacza: liczbę punktów przyznanych za kryterium Ceny oferty;

CN oznacza: wartość netto najniższej ceny spośród złożonych i ważnych ofert;

CO oznacza: wartość netto ceny ocenianej oferty.

 

2) Kryterium Referencje,  będzie  oceniane  na  podstawie liczby przedstawionych  referencji lub protokołów odbioru końcowego usługi bez uwag, potwierdzających, że Wykonawca wykonał w sposób należyty, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienia polegające na świadczeniu usług obejmujących swym zakresem zarządzanie i wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji polegającej na budowie nowego, kompletnego przemysłowego obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł netto każde (Załącznik nr 7 do SWZ).

Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:

con. 2 referencji: 10 pkt

3 – 4 referencji: 20 pkt

5 – 6 referencji: 30 pkt

> 6 referencji: 40 pkt

Waga kryterium: 40

Maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 40 punktów.

10. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 90 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. Informacja o możliwości lub unieważnienia postepowania bez podania przyczyny:

1. Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie zamówienia, w całości lub
w części bez podania przyczyny, na każdym jego etapie, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) wystąpiły istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

d) żadna ze złożonych ofert nie spełnia kryteriów określonych dla przedmiotów zamówienia w SWZ;

e) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie Zamawiającego;

f) protokół z Postępowania nie zostanie zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego.

2. O unieważnieniu Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje Wykonawców, biorących udział w postępowaniu, w formie pisemnej lub elektronicznej.

3. Na decyzję Zamawiającego w przedmiocie unieważnienia Postępowanie nie przysługuje Wykonawcom odwołanie ani też żadne roszczenia z tytułu unieważnienia Postępowania.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 12. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

 

13. Informacje dodatkowe:

 

1. Informacje poufne:

W związku z zainteresowaniem strony świadczeniem usługi polegającej na: „Pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji Inwestycji pn.: „Zakup linii do produkcji kształtowników spawanych wraz z urządzeniami” w zakresie związanym z rozbudową hali CPP wraz z odbiorem urządzeń docelowo zlokalizowanych na obiekcie („Usługa”), strona uzyska dostęp do informacji poufnych HPK, które to informacje HPK zamierza chronić w sposób określony w Umowie stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności HPK Sp. z o.o., w szczególności informacje techniczne, organizacyjne, finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także fakt prowadzenia rozmów dot. ewentualnej współpracy Stron przy realizacji celu, określonego w ust. 1 powyżej oraz informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia stronie otrzymującej lub osobie trzeciej będącej wykonawcą lub działającej w imieniu strony otrzymującej (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków), zarówno przed jak i po dacie podpisania niniejszej Umowy niezależnie od tego, zostały podjęte szczególne działania w celu zachowania ich poufności, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych:

i. które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej Umowy przez STRONĘ OTRZYMUJĄCĄ; lub

ii. które były w jej posiadaniu lub były jej znane przed uzyskaniem od HPK; lub

iii. które STRONA OTRZYMUJĄCA uzyskała ze źródła innego niż HPK bez naruszenia przez STRONĘ OTRZYMUJĄCĄ zobowiązania do zachowania poufności; lub

iv. które zostaną ujawnione przez STRONĘ OTRZYMUJĄCĄ po uprzednim uzyskaniu pisemnej lub wyrażonej z wykorzystaniem poczty elektronicznej zgody HPK lub bez takiej zgody, po upływie 10 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy.

 

Załączniki do pobrania:

1. SWZ wraz z załącznikami:
a) Załącznik nr 2 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
b) Załącznik nr 3 do SWZ – „Formularz oferty”;
c) Załącznik nr 4 do SWZ – „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia  z postępowania”;
d) Załącznik nr 5 do SWZ – „Oświadczenie sankcyjne”;
e) Załącznik nr 6 do SWZ – „Oświadczenie o przychodach”;
f) Załącznik nr 7 do SWZ – „Wykaz wykonanych zamówień/usług”;
g) Załącznik nr 8 do SWZ -„Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych”;
h) Załącznik nr 9 do SWZ – „Wzór gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad”;
i) Załącznik nr 10 do SWZ – „Klauzula informacyjna Zamawiającego i oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO”;
j) Załącznik nr 11 do SWZ – „Wzór Umowy”.

2. Wyciąg z Regulamin udzielania zamówień przez HPK Sp. z o.o.

3. Umowa NDA Kontrahenta do przetargu.

14. Zapytania i odpowiedzi:

ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W RAMACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

OGŁOSZENIE NR 1/10/2023/ZP Z DN. 10.10.2023 r.

DOT. „PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA REALIZACJI INWESTYCJI PN.: „ZAKUP LINII DO PRODUKCJI KSZTAŁTOWNIKÓW SPAWANYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI” W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z ROZBUDOWĄ HALI CPP WRAZ Z ODBIOREM URZĄDZEŃ DOCELOWO ZLOKALIZOWANYCH NA OBIEKCIE”

Plik do pobrania
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

15. Formularze edytowalne do pobrania

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik nr 1 SWZ
a) Zał. nr 2 do SWZ_OPZZał. nr 3 do SWZ Formularz oferty
b) Zał. nr 3 do SWZ Formularz oferty
c) Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku wykluczenia
d) Zał. nr 5 do SWZ Oświadczenie sankcyjne
e) Zał. nr 6 do SWZ Oświadczenie o osiąganych obrotach
f) Zał. nr 7 do SWZ Wykaz wykonanych zamówień usług
g) Zał. nr 8 do SWZ Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu
h) Zał. nr 9 do SWZ Wzór gwarancji należytego wykonania
i) Zał. nr 10 do SWZ Rodo i oświadczenie Wykonawcy
j) Zał. nr 11 do SWZ Wzór umowy

2. Załącznik nr 2 Wyciąg z Regulaminu udzielania zamówień HPK Sp. z o.o.

3. Załącznik nr 3 Umowa NDA Kontrahent do przetargu