CSR


Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym

Organizacja pożytku publicznego

nr KRS: 0000241090
rachunek bankowy: PKO BP S.A. 16 1020 2401 0000 0402 0184 1428

Kontakt
tel. (+48) 32 772 43 67

ul. Gen. Hallera 70
41-709 Ruda Śląska

logo SPRH

Pomagamy potrzebującym

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest organizowanie różnych form pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, a w szczególności członkom rodzin związanych zawodowo z przemysłem hutniczym. Ze wsparcia udzielanego przez SPRH skorzystało już ponad tysiąc osób.

Pomoc udzielana jest m.in. w formie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, organizowania i finansowania specjalistycznych procedur medycznych, zakupu leków. Ponadto SPRH przekazuje także bezpośrednio środki finansowe, które łagodzą trudną sytuację materialną potrzebujących osób (rodzin wielodzietnych, emerytów i rencistów).

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, a także coraz liczniejszego grona życzliwych ludzi przekazujących co roku na jego rzecz 1,5% podatku dochodowego.

O tym, czy pomóc decydujesz Ty!

Aby przekazać 1,5% podatku wystarczy w odpowiednich rubrykach rocznych zeznań podatkowych podać:

  1. nazwę organizacji: STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM,
  2. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0 0 0 0 2 4 1 0 9 0,
  3. obliczony 1,5% swojego podatku według wskazówek na formularzu.

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego. Posiada statut prawny takiej organizacji,
co oznacza, że jest uprawnione do otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (wpis do rejestru można sprawdzić w wykazie ogłoszonym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na stronie
niw.gov.pl/opp/wykaz-opp).

Święty Florian