Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej pod adresem www.hutapokoj.eu.

HUTA POKÓJ S.A. zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników korzystających ze strony internetowej www.hutapokoj.eu o dokładne zapoznanie się z niniejszą Notą Prawną przed przystąpieniem do korzystania z niej. Użytkownik odpowiedzialny jest za zapoznanie się z Notą Prawną celem poznania i zaakceptowania warunków, na jakich może korzystać ze strony.

Nota prawna HUTY POKÓJ S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 56, 41 -709 Ruda Śląska, zwana dalej HUTA POKÓJ, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS, nr KRS 0000106428, Kapitał zakładowy 20 516 371,20 PLN wpłacony w całości, NIP: 641-000-54-54; REGON 271526730.

Zastrzeżenia i warunki wymienione w niniejszej nocie dotyczą wszystkich użytkowników strony grupy kapitałowej HUTA POKÓJ. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na poniższe zastrzeżenia i warunki.


DANE OSOBOWE

Dane osobowe, do których zaliczyć można nazwę firmy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, faksu, a także adres poczty elektronicznej, które zostaną przekazane za zgodą Użytkownika za pośrednictwem strony www, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.). Dane, o których mowa mogą być udostępnione spółkom grupy kapitałowej HUTY POKÓJ przez administratora strony. Dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno w kraju jak i za granicą w celach marketingowych, związanych  z działalnością gospodarczą prowadzoną przez grupę kapitałową zgodnie z przepisami ww. Ustawy a także Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).

HUTA POKÓJ gwarantuje każdemu Użytkownikowi strony www.hutapokoj.eu prawo wglądu jak również możliwość wnoszenia poprawek do własnych danych osobowych.


ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

Logotyp i nazwy spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej HUTA POKÓJ prezentowane na stronie grupy są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi przez HUTĘ POKÓJ znakami towarowymi. Zamieszczone na stronie znaki towarowe i graficzne oraz materiały podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu grupy kapitałowej HUTY POKÓJ, wymaga pisemnej zgody HUTY POKÓJ lub zainteresowanych osób trzecich. Wykorzystanie marki i znaków towarowych HUTY POKÓJ bez uzyskania pisemnej zgody HUTY POKÓJ stanowi przestępstwo, które będzie ścigane w ramach obowiązującego prawa.


LINKI DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH

HUTA POKÓJ nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowaną na stronach zewnętrznych oraz prowadzoną politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron lub witryn, do których linki zamieszczone są pod adresem www.hutapokoj.eu .

Zawartość innych stron internetowych, do których linki znajdują się na stronie internetowej HUTY POKÓJ została dostarczona w formie i treści oglądanej przez użytkownika strony. HUTA POKÓJ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do lub korzystania z tych stron internetowych. HUTA POKÓJ również nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy, lub inne urządzenia w związku z dostępem do tych stron, korzystaniem z nich lub pobieraniem ze stron materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.


PRZESYŁANE MATERIAŁY, PYTANIA I ODPOWIEDZI

HUTA POKÓJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały wysłane, do któregokolwiek z serwerów firmy. Wszystkie materiały i informacje dostarczone na serwery obsługujące stronę www.hutapokoj.eu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez jej administratora. HUTA POKÓJ zastrzega sobie również prawo do usuwania wpisów, informacji i materiałów zamieszczanych na serwerach przez Użytkowników strony.


ZMIANY WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ

HUTA POKÓJ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie w dowolnym czasie.

Opisy produktów, ich cechy oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. HUTA POKÓJ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen oraz opisywanych na niniejszej stronie produktów.