Ważne porozumienie w Hucie Pokój

Zarządy „Huty Pokój” S.A. i Węglokoksu S.A. oraz przedstawiciele działających na terenie Huty organizacji związkowych podpisały dnia 19 września 2019 r. porozumienie ramowe dotyczące przyszłości zakładu. Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy i współdziałania w celu restrukturyzacji działalności Huty oraz jej zadłużenia. Porozumienie podpisano w obecności sekretarza stanu Ministerstwa Energii Adama Gawędy oraz reprezentującej Radę Miasta w Rudzie Śląskiej Doroty Tobiszowskiej.

Podpisane porozumienie to początek nowej, poważnej i – jak sądzę – stabilnej drogi dla „Huty Pokój” S.A. oraz nowopowstałej spółki „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. Zobowiązuje ono Zarządy do wypracowania biznesplanów dla obu tych podmiotów, których realizacja w perspektywie doprowadzi do bardzo dobrego ich funkcjonowania – powiedział Wiceminister Energii Adam Gawęda.

Prezes „Huty Pokój” S.A. Marek Akciński podkreślił, że jednym z celów podejmowanych działań jest również utrzymanie miejsc pracy. Obecnie Grupa Kapitałowa Huta Pokój zatrudnia prawie 800 osób, jest zatem liczącym się pracodawcą w strukturze nie tylko miasta Ruda Śląska, ale i regionu.

Reprezentanci organizacji związkowych funkcjonujących w „Hucie Pokój” S.A., Joachim Kuchta – Przewodniczący „NSZZ Solidarność” oraz Mariusz Latka – Przewodniczący „WZZ Sierpień 80” podziękowali obecnemu Zarządowi „Huty Pokój” S.A. za zaangażowanie w walkę o przyszłość spółki. Jednocześnie zadeklarowali, że będą pilnować realizacji zapisów przedmiotowego porozumienia i liczą na ich pełne wdrożenie.

Jesteśmy na początku drogi, której celem i założeniem jest spowodowanie, żeby w ramach tych aktywów, które posiadamy, przy odpowiednim planie inwestycyjnym, w perspektywie kilku lat w Rudzie Śląskiej funkcjonował rentowny podmiot gospodarczy – mówił Prezes Węglokoksu S.A. Tomasz Heryszek, zaznaczając, że hutnictwo jest ważnym segmentem działania Grupy Kapitałowej Węglokoksu.