OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UL. POGÓRZE

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 2866, 2867 i 2950/65 o łącznej powierzchni 1496m2, dla których są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność Skarbu Państwa odpowiednio księgi wieczyste o numerach GL1S/00007344/0, GL1S/00022953/3 i GL1S/00012596/9. Nieruchomość położona jest w Rudzie Śląskiej
w rejonie ul. Podgórze.

Przedmiotowe działki są niezabudowane, o nieregularnym kształcie, częściowo zakrzewione i zadrzewione, wszystkie oznaczone w ewidencji gruntów symbolami Tr. W sąsiedztwie zabudowa wielorodzinna i tory kolejowe.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefie U (17 U) przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej.

  • Wysokość ceny wywoławczej netto: 199 000,00 zł
  • Wysokość wadium: 10 000,00 zł

Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 8 grudnia 2022r. do godziny 14:00 na adres prowadzącego przetarg (41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 56), w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem
„Oferta Podgórze – nie otwierać do 9 grudnia 2022r.”

Przetarg dotyczy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, w związku z powyższym, na podstawie art. 109 [Rozdział 3, Prawo pierwokupu nieruchomości] ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990z późn.zm.), gminie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, co w konsekwencji powoduje konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

Podana cena jest ceną wywoławczą.

Cena sprzedaży ww. nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.