PONOWNE WSZCZĘCIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLASKIEJ

Przedmiotem zbycia w drodze przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach ewidencyjnych  3439/2842 i 2557/68  o łącznej powierzchni 11 711 m2, objęte księgami wieczystymi o  numerach GL1S/00017272/7 i GL1S/00023544/0, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność Skarbu Państwa.

Nieruchomość jest nieogrodzona, samodzielna, o nieregularnym kształcie z bezpośrednim dostępem do asfaltowej – drogi publicznej, tj. ul. Piotra Niedurnego. Teren działki zadrzewiony, nieutwardzony, z nieznacznym nachyleniem. Do terenu działki dochodzą instalacje miejskie: energii elektrycznej, wody i gazu.
Walorem tej nieruchomości jest jej bardzo dobra lokalizacja umożliwiająca bezproblemowy i szybki dojazd do wszystkich miast aglomeracji śląskiej, zarówno trasą N-S, DTŚ, jak i autostradą A4.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości znajdują się częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 13U (tereny zabudowy usługowej), częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 11MWI (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) oraz częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 7KDD (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej).

  • Wysokość ceny wywoławczej netto: 1 790 000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 gr).
  • Wysokość wadium: 89 500,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr)..
  • Oferty można składać osobiście lub listownie do 06 lipca 2023r. do godziny 13:00 na adres prowadzącego przetarg (41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 56), w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta Niedurnego – nie otwierać do 7 lipca” Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu, na adres siedziby Prowadzącego przetarg.

Przetarg dotyczy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, w związku z powyższym, na podstawie art. 109 [Rozdział 3, Prawo pierwokupu nieruchomości] ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990z późn.zm.), gminie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, co w konsekwencji powoduje konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

Podana cena jest ceną wywoławczą.

Szczegóły przetargu dostępne na stronie: www.hutapokoj.eu

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.