Laboratoria HP potwierdziły wysoką jakość

Na początku marca 2018 r. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) przeprowadziło audyt w Laboratorium Badań Metali i Laboratorium Badań Chemicznych „Huty Pokój” S.A. Wyniki audytu potwierdziły wysoki poziom świadczonych usług i kompetencji personelu. Nasze laboratoria spełniają wszystkie wymogi norm badawczych i wymagań PCA, zarówno dla dotychczasowych, jak i zgłoszonych do rozszerzenia nowych metod badawczych.
W trakcie audytu PCA oceniła bezstronność, poufność oraz podejście procesowe, właściwe dla systemu zarządzania organizacji laboratorium, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Do oceny zgodności zostały przedstawione metody akredytowane: spektrometryczna ze wzbudzeniem iskrowym, próba udarności sposobem Charpy’ego, badanie własności mechanicznych oraz nowe metody badawcze, które poszerzą zakres akredytacji laboratoriów „Huty Pokój” – twardość metali sposobem Vickersa i próba zginania.
Laboratoria posiadające formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą są zobligowane do  utrzymania reżimu jakościowego w obszarze wykonywania akredytowanych badań. Certyfikaty gwarantują klientom odpowiednią jakość badań, a pracownikom – odpowiedni nadzór nad procesem laboratoryjnym.  Akredytacja jest często istotnym kryterium przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym.