Punkty odbioru wyrobów

 

Huta Pokój Profile sp. z o.o.
Produkt Adres Godziny otwarcia Godziny podstawiania samochodów*
Kształtowniki formowane na zimno

Dojazd

Zakład Wyrobów Zimnogiętych
ul. Gen. Hallera 70
41-709 Ruda Śląska
od 6.00 do 22.00 od 6.00 do 20.00
Kształtowniki walcowane na gorąco
Dojazd
Zakład Wyrobów Gorącowalcowanych
ul. Piotra Niedurnego
41-709 Ruda Śląska
od 6.00 do 14.00 od 6.00 do 12.00
odbiór w innych godzinach po uzgodnieniu

* godziny, w których samochody mogą podstawiać się po odbiór zamówionych wyrobów, co gwarantuje załadunek w danym dniu roboczym


UPOWAŻNIENIE
Upoważnienie na załadunek, który ma nastąpić w bieżącym dniu, w zależności od asortymentu jest przyjmowany w godzinach:

 • dla wyrobów formowanych na zimno oraz kształtowników gorącowalcowanych – od 6.00 do 14.00 h dnia roboczego poprzedzającego dzień załadunku pocztą elektroniczną na imienny adres mailowy pracownika prowadzącego dane zamówienie

Upoważnienia można również wysyłać bezpośrednio na imienny adres mailowy pracownika prowadzącego dane zamówienie.
Upoważnienie powinno zawierać następujące dane, niezbędne do wydania materiału kierowcy:

 1. nazwę firmy, która zamówiła materiał
 2. imię i nazwisko kierowcy
 3. numer dokumentu tożsamości kierowcy (w zależności od rodzaju np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
 4. numer rejestracyjny samochodu i naczepy
 5. specyfikacja materiałowa z określonym numerem potwierdzenia zamówienia z Huty Pokój Profile Sp. z o.o. wraz z wskazaniem pozycji oraz ilością materiału do odbioru.

Niezgodność danych z upoważnienia z rzeczywistymi danymi kierowcy, powoduje wstrzymanie załadunku do momentu wyjaśnienia powstałych rozbieżności.
Brak przesłania upoważnienia w w/w terminie będzie skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania kierowcy na wjazd na teren Huty – załadunek nastąpi w momencie zakończenia obsługi samochodów awizowanych w wyznaczonym terminie.
Dziękujemy za przestrzeganie powyższej procedury. Dzięki temu możemy sprawnie przeprowadzić załadunek towaru i maksymalnie skrócić czas oczekiwania kierowców.

Proszę zapoznać się z WYMAGANIAMI W ZAKRESIE BHP WOBEC KLIENTÓW, DOSTAWCÓW I GOŚCI

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.
Produkt Adres Godziny otwarcia Godziny podstawiania samochodów*
Kształtowniki spawane Wydział Kształtowników Spawanych
ul. Piotra Niedurnego
41-709 Ruda Śląska
od 6.00 do 22.00 od 6.30 do 20.00
odbiór w innych godzinach po uzgodnieniu
Konstrukcje stalowe Wydział Konstrukcji Spawanych
ul. Piotra Niedurnego
41-709 Ruda Śląska
od 6.00 do 14.00 od 6.00 do 10.00
odbiór w innych godzinach po uzgodnieniu

* godziny, w których samochody mogą podstawiać się po odbiór zamówionych wyrobów, co gwarantuje załadunek w danym dniu roboczym


UPOWAŻNIENIE
Upoważnienie na załadunek, który ma nastąpić w bieżącym dniu, w zależności od asortymentu jest przyjmowany w godzinach:

 • dla konstrukcji stalowych – od 7.00 do 14.00 h dnia roboczego poprzedzającego dzień załadunku pocztą elektroniczną pod adresem e-mail hbk@hutapokoj.eu
 • dla kształtowników spawanych – od 7.00 do 14.00 h dnia roboczego poprzedzającego dzień załadunku pocztą elektroniczną pod adresem e-mail jacek.glebocki@hutapokoj.eu lub jacek.blaszczak@hutapokoj.eu

Upoważnienia można również wysyłać bezpośrednio na imienny adres mailowy pracownika prowadzącego dane zamówienie.

Upoważnienie powinno zawierać następujące dane, niezbędne do wydania materiału kierowcy:

 1. nazwę firmy, która zamówiła materiał
 2. imię i nazwisko kierowcy
 3. numer dokumentu tożsamości kierowcy (w zależności od rodzaju np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
 4. numer rejestracyjny samochodu i naczepy
 5. specyfikacja materiałowa z określonym numerem potwierdzenia zamówienia z Huty Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. wraz z wskazaniem pozycji oraz ilością materiału do odbioru.

Niezgodność danych z upoważnienia z rzeczywistymi danymi kierowcy, powoduje wstrzymanie załadunku do momentu wyjaśnienia powstałych rozbieżności.
Brak przesłania upoważnienia w w/w terminie będzie skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania kierowcy na wjazd na teren Huty – załadunek nastąpi w momencie zakończenia obsługi samochodów awizowanych w wyznaczonym terminie.
Dziękujemy za przestrzeganie powyższej procedury. Dzięki temu możemy sprawnie przeprowadzić załadunek towaru i maksymalnie skrócić czas oczekiwania kierowców.

Proszę zapoznać się z WYMAGANIAMI W ZAKRESIE BHP WOBEC KLIENTÓW, DOSTAWCÓW I GOŚCI


WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP WOBEC KLIENTÓW, DOSTAWCÓW I GOŚCI

W trosce o bezpieczeństwo klientów, dostawców i gości, przebywanie osób na terenie Huty wiąże się z obowiązkowym przestrzeganiem poniższych zasad:

 1. Każda osoba zamierzająca wejść lub wjechać pojazdem na teren Huty, po otrzymaniu przepustki osobowej zobowiązana jest do zgłoszenia się u pracownika ochrony przy jednej z bram zakładu.
 2. Ochrona zakładu telefonicznie powiadamia pracownika, do którego udaje się klient/ dostawca/gość, w celu uzyskania zgody na wejście lub wjazd na teren Huty.
 3. Pracownik ochrony wręcza klientowi/dostawcy/gościowi ulotkę informacyjną „Przewodnik BHP”, zawierającą wytyczne w zakresie bezpieczeństwa podczas poruszania się po terenie zakładu, informacje o zagrożeniach oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych i mapę terenu Huty.
 4. Pracownik przyjmujący klienta/dostawcę/gościa jest odpowiedzialny za jego przyprowadzenie, dopilnowanie wyposażenia w środki ochrony osobistej, poinstruowanie o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie Huty oraz w obiekcie do którego się udaje, a także odprowadzenie z powrotem do bramy zakładu. Klient/dostawca/gość jest zobowiązany do podporządkowania się wytycznym pracownika przyjmującego.
 5. Klienta/dostawcę/gościa obowiązuje nakaz stosowania określonego typu środków ochrony osobistej (np. obuwie, kask, okulary, kamizelka ostrzegawcza), adekwatnych do występujących zagrożeń o których informują znaki bezpieczeństwa.
 6. Wejście do hal możliwe jest tylko przez drzwi przeznaczone dla pieszych, poruszać można się wyłącznie oznakowanymi pieszymi ciągami komunikacyjnymi.
 7. Dostarczane i odbierane z Huty Pokój oraz spółek zależnych materiały i wyroby muszą być rozładowywane lub załadowywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz w koordynacji z przez przedstawicielem właściwej komórki organizacyjnej Huty lub spółki zależnej.
 8. Klientom/dostawcom/gościom nie wolno samowolnie poruszać się po terenie i po obiektach Huty, a tylko i wyłącznie pod opieką pracownika przyjmującego.
 9. Kierowcy samochodów ciężarowych mogą przebywać w punktach załadunkowych w halach wyłącznie w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej, tj.: kask ochronny, kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne z podnoskami, okulary ochronne, ubranie z długimi rękawami i nogawkami.
 10. Kierowcom nie wolno przebywać na platformie lub w kabinie pojazdu podczas załadunku lub rozładunku przy pomocy suwnic i innych urządzeń dźwigowych.
 11. Kierowcom nie wolno oddalać się od środka transportowego bez zgody przedstawiciela właściwej komórki organizacyjnej Huty lub spółki zależnej.
 12. Kierowcy są zobowiązani przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym, stosować się do znaków drogowych, pierwszeństwa przejazdu, nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Parkowanie samochodów nie może stwarzać zagrożenia.
 13. Wejście i przebywanie na terenie Huty osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz ich wnoszenie jest zabronione.