Punkty odbioru wyrobów

Drodzy Klienci,

ze względu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusem SARS-CoV-2-wdrażamy środki zapobiegawcze. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem:

Produkt Adres Godziny otwarcia Godziny podstawiania samochodów*
Wyroby formowane na zimno Wydział Profili Zimnogiętych
ul. Gen. Hallera 70
41-709 Ruda Śląska
przez całą dobę przez całą dobę
Kształtowniki walcowane na gorąco Wydział Walcowni Średniej
ul. Piotra Niedurnego
41-709 Ruda Śląska
od 6.00 do 14.00 od 6.00 do 12.00
odbiór w innych godzinach po uzgodnieniu
Kształtowniki spawane Wydział Kształtowników Spawanych
ul. Piotra Niedurnego
41-709 Ruda Śląska
od 6.00 do 22.00 od 6.30 do 20.00
odbiór w innych godzinach po uzgodnieniu
Konstrukcje stalowe Wydział Konstrukcji Spawanych
ul. Piotra Niedurnego
41-709 Ruda Śląska
od 6.00 do 14.00 od 6.00 do 10.00
odbiór w innych godzinach po uzgodnieniu

* godziny, w których samochody mogą podstawiać się po odbiór zamówionych wyrobów, co gwarantuje załadunek w danym dniu roboczym


UPOWAŻNIENIE

Upoważnienie na załadunek, który ma nastąpić w bieżącym dniu, w zależności od asortymentu jest przyjmowany w godzinach:

 • dla wyrobów formowanych na zimno oraz kształtowników gorącowalcowanych – od 6.00 do 14.00 h dnia roboczego poprzedzającego dzień załadunku pocztą elektroniczną na imienny adres mailowy pracownika prowadzącego dane zamówienie
 • dla konstrukcji stalowych – od 7.00 do 14.00 h dnia roboczego poprzedzającego dzień załadunku pocztą elektroniczną pod adresem e-mail hbk@hutapokoj.eu
 • dla kształtowników spawanych – od 7.00 do 14.00 h dnia roboczego poprzedzającego dzień załadunku pocztą elektroniczną pod adresem e-mail jacek.glebocki@hutapokoj.eu lub jacek.blaszczak@hutapokoj.eu

Upoważnienia można również wysyłać bezpośrednio na imienny adres mailowy pracownika prowadzącego dane zamówienie.

Upoważnienie powinno zawierać następujące dane, niezbędne do wydania materiału kierowcy:

 1. nazwę firmy, która zamówiła materiał
 2. imię i nazwisko kierowcy
 3. numer dokumentu tożsamości kierowcy (w zależności od rodzaju np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
 4. numer rejestracyjny samochodu i naczepy
 5. specyfikacja materiałowa z określonym numerem potwierdzenia zamówienia z Huty Pokój S.A. / Huty Pokój Profile Sp. z o.o. / Huty Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. wraz z wskazaniem pozycji oraz ilością materiału do odbioru (informacja dostępna na stronie internetowej HUTY POKÓJ S.A. Strefa Klienta lub przesyłana codziennie na wskazane adresy e-mailowe)

Niezgodność danych z upoważnienia z rzeczywistymi danymi kierowcy, powoduje wstrzymanie załadunku do momentu wyjaśnienia powstałych rozbieżności.

Brak przesłania upoważnienia w w/w terminie będzie skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania kierowcy na wjazd na teren Huty Pokój S.A. – załadunek nastąpi w momencie zakończenia obsługi samochodów awizowanych w wyznaczonym terminie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższej procedury. Dzięki temu możemy sprawnie przeprowadzić załadunek towaru i maksymalnie skrócić czas oczekiwania kierowców.


WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP WOBEC KLIENTÓW, DOSTAWCÓW I GOŚCI HUTY POKÓJ ORAZ SPÓŁEK ZALEŻNYCH

W trosce o bezpieczeństwo klientów, dostawców i gości „Huty Pokój” S.A. oraz spółek zależnych, przebywanie osób na terenie Huty wiąże się z obowiązkowym przestrzeganiem poniższych zasad:

 1. Każda osoba zamierzająca wejść lub wjechać pojazdem na teren Huty, po otrzymaniu przepustki osobowej zobowiązana jest do zgłoszenia się u pracownika ochrony przy jednej z bram zakładu.
 2. Ochrona zakładu telefonicznie powiadamia pracownika, do którego udaje się klient/ dostawca/gość, w celu uzyskania zgody na wejście lub wjazd na teren Huty.
 3. Pracownik ochrony wręcza klientowi/dostawcy/gościowi ulotkę informacyjną „Przewodnik BHP”, zawierającą wytyczne w zakresie bezpieczeństwa podczas poruszania się po terenie zakładu, informacje o zagrożeniach oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych i mapę terenu Huty.
 4. Pracownik przyjmujący klienta/dostawcę/gościa jest odpowiedzialny za jego przyprowadzenie, dopilnowanie wyposażenia w środki ochrony osobistej, poinstruowanie o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie Huty oraz w obiekcie do którego się udaje, a także odprowadzenie z powrotem do bramy zakładu. Klient/dostawca/gość jest zobowiązany do podporządkowania się wytycznym pracownika przyjmującego.
 5. Klienta/dostawcę/gościa obowiązuje nakaz stosowania określonego typu środków ochrony osobistej (np. obuwie, kask, okulary, kamizelka ostrzegawcza), adekwatnych do występujących zagrożeń o których informują znaki bezpieczeństwa.
 6. Wejście do hal możliwe jest tylko przez drzwi przeznaczone dla pieszych, poruszać można się wyłącznie oznakowanymi pieszymi ciągami komunikacyjnymi.
 7. Dostarczane i odbierane z Huty Pokój oraz spółek zależnych materiały i wyroby muszą być rozładowywane lub załadowywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz w koordynacji z przez przedstawicielem właściwej komórki organizacyjnej Huty lub spółki zależnej.
 8. Klientom/dostawcom/gościom nie wolno samowolnie poruszać się po terenie i po obiektach Huty, a tylko i wyłącznie pod opieką pracownika przyjmującego.
 9. Kierowcy samochodów ciężarowych mogą przebywać w punktach załadunkowych w halach wyłącznie w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej, tj.: kask ochronny, kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne z podnoskami, okulary ochronne, ubranie z długimi rękawami i nogawkami.
 10. Kierowcom nie wolno przebywać na platformie lub w kabinie pojazdu podczas załadunku lub rozładunku przy pomocy suwnic i innych urządzeń dźwigowych.
 11. Kierowcom nie wolno oddalać się od środka transportowego bez zgody przedstawiciela właściwej komórki organizacyjnej Huty lub spółki zależnej.
 12. Kierowcy są zobowiązani przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym, stosować się do znaków drogowych, pierwszeństwa przejazdu, nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Parkowanie samochodów nie może stwarzać zagrożenia.
 13. Wejście i przebywanie na terenie Huty osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz ich wnoszenie jest zabronione.