Aktualne oferty pracy w Hucie Pokój


Kierownik oddziału transportu kolejowego

Miejsce pracy: Zakład Logistyki

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad prawidłowym utrzymaniem infrastruktury kolejowej,
 • Nadzór nad utrzymanie taboru kolejowego,
 • Prowadzenie i kontrola dokumentacji kolejowej,
 • Nadzór nad pracownikami,
 • Nadzorowanie i monitorowanie dostarczanych przesyłek wagonowych,
 • Kontakt z klientami oraz dostawcami,
 • Kontakt z Urzędem Transportu Kolejowego oraz Transportowym Dozorem Technicznym,

Wymogi stanowiskowe:

 • Wykształcenie minimum średnie, kierunek transport/logistyka,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość branży kolejowej,
 • Znajomość przepisów kolejowych,
 • Brak ograniczeń zdrowotnych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Rozwój ścieżki kariery zawodowej,
 • Pokrycie kosztów kursów i szkoleń,
 • Dofinansowanie do studiów,
 • Możliwość zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Możliwość najmu mieszkania z zasobów własnych Spółki,
 • Możliwość przystąpienia do Zakładowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres sebastian.wieczorek@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać: Kierownik oddziału transportu kolejowego
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 


Pracownik torowo-budowlany

Miejsce pracy: Zakład Logistyki

Zakres obowiązków:

 • Bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 • Udział w remontach torowisk,
 • Udział w pracach związanych z utrzymaniem taboru kolejowego.

Wymogi stanowiskowe:

 • Umiejętność posługiwania się narzędziami ręcznymi oraz z napędem mechanicznym,
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu mechaniki,
 • Brak ograniczeń zdrowotnych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Rozwój ścieżki kariery zawodowej,
 • Pokrycie kosztów kursów i szkoleń,
 • Dofinansowanie do studiów,
 • Możliwość zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Możliwość najmu mieszkania z zasobów własnych Spółki,
 • Możliwość przystąpienia do Zakładowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres sebastian.wieczorek@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Pracownik torowo-budowlany
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 

Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy w Hucie Pokój S.A.


I
[Administrator danych]

„Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Niedurnego 56,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000106428.
Z Administratorem można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym Huta Pokój S.A. ul. Niedurnego 56, 41-709 Ruda Śląska;


II
[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie określonym przepisami
  Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody
  kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w
  zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw.
  z art. 4 pkt 11 RODO – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia
  kandydata;
 • jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego
  danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w
  swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych
  rekrutacji przez 6 m-cy. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.


III
[Informacja o wymogu podania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest
dobrowolne.


IV
[Odbiorcy danych]

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które
  uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Ponadto, dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom
  przetwarzającym, w celu świadczenia przez nie usług niezbędnych do realizacji celów określonych
  w części IV, pkt 1 i 2, np. usług teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie lub
  utrzymanie systemów informatycznych, usług rekrutacyjnych.


V
[Prawa osób, których dane dotyczą]

 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz do otrzymania kopii danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
 • Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą,
  powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych lub
  Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie
  chce skorzystać.


VI
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem
Urzędu Ochrony Danych można
kontaktować się w następujący sposób:


VII
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
  Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).
 • Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).