Aktualne oferty pracy


Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

I
[Współadministratorzy]

Współadministratorami w procesie rekrutacji są:
Pierwszy Współadministrator: „Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS 0000106428.
Drugi Współadministrator: „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)
przy ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000115191.
Trzeci Współadministrator: „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)
przy ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000828430.


II
[Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami]

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności, dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności Współadministratorzy uzgodnili, że:
1) Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osoby, której dane dotyczą, a Pierwszy Współadministrator odpowiada za zrealizowanie jej żądania. Oznacza to, że w każdym przypadku Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw osoby, której dane dotyczą Współadministratorowi lub Współadministratorom, którzy przetwarzali jej dane osobowe oraz Pierwszemu Współadministratorowi. Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za realizację żądania osoby, której dane dotyczą.
2) Na podstawie umowy o współadministrowaniu zbioru danych osobowych dotyczących rekrutacji, Pierwszy Współadministrator prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych osobowych pozostałych Współadministratorów. Każdy Współadministrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Pierwszego Współadministratora pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane w celu rekrutacji.


III
[Punkt kontaktowy]

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
1) pisemnie, na adres siedziby Współadministratora, wskazany w części I powyżej;
2) pod adresem poczty elektronicznej: praca@hutapokoj.eu


IV
[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
1) na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
2) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 6 m-cy. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.


V
[Informacja o wymogu podania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


VI
[Odbiorcy danych]

1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa.
2. Ponadto, dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym, w celu świadczenia przez nie usług niezbędnych do realizacji celów określonych w części IV, pkt 1 i 2, np. usług teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich.


VII
[Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz do otrzymania kopii danych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Współadministratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


VIII
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.


IX
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2. Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).