Staże i praktyki

Zapraszamy do odbywania staży i praktyk szkolnych lub studenckich w spółce „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. To świetna okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, przekonania się jak można się odnaleźć w pracy w dużej firmie, zanim ostatecznie podejmie się decyzje zawodowe na przyszłość.

Dlaczego warto u nas odbyć staż lub praktykę?

 • odbędziesz praktykę/staż w jednej z największych firm w Rudzie Śląskiej
 • otrzymasz swojego opiekuna
 • będziesz współpracować z doświadczonym personelem
 • nabyta wiedza i umiejętności będą na pewno procentować w dalszym rozwoju Twojej kariery zawodowej

Oferujemy

 • zdobycie doświadczenia zawodowego
 • czerpanie wiedzy od wieloletnich i wykwalifikowanych pracowników
 • pracę w zgranym zespole, otwartym na dzielenie się wiedzą
 • przyjazną atmosferę pracy
 • elastyczne godziny pracy

Zachęcamy do odbycia praktyk i staży:
uczniów szkół średnich oraz szkół zawodowych w szczególności w zawodach:

 • Elektryk
 • Elektronik
 • Mechanik
 • Operator obrabiarek skrawających

oraz studentów głównie kierunków:

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Inżynieria Materiałowa
 • Zarządzania
 • Administracji
 • Logistyki

Chcesz się z nami rozwijać? Jesteś zainteresowany odbyciem stażu lub praktyki? Wyślij do nas CV!

katarzyna.stanke@hutapokoj.eu
telefon +48 32 772 40 06

W aplikacji prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Hutę Pokój Profile” Sp. z o.o. dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).


Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów praktyk i staży


I
[Administrator danych]

„Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000828430 nr BDO: 000153968 o kapitale zakładowy: 1.000.000,00 zł (wpłacony w całości), wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks.

Z Administratorem można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym Huta Pokój Profile Sp. z o.o. ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska;
 • pod adresem poczty elektronicznej: hpp@hutapokoj.eu.

Z koordynatorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: rodohpp@hutapokoj.eu.


II
[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • na stanowisko, na które aplikuje kandydat, wynikających z niezbędności podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego Administrator ma uzasadniony interes w tym, aby ocenić Pani/Pana umiejętności (art. 6 ust. A lit. f RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
 • jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 6 m-cy. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.


III
[Informacja o wymogu podania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych takich jak:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • dane podmiotu kierującego na praktyki / staż;

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


IV
[Odbiorcy danych]

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Ponadto, dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym, w celu świadczenia przez nie usług niezbędnych do realizacji celów określonych w części IV, pkt 1 , 2 , np. usług teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekrutacyjnych.


V
[Prawa osób, których dane dotyczą]

 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz do otrzymania kopii danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
 • Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych lub Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać;


VI
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych można kontaktować się w następujący sposób:


VII
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).