Badania powłok antykorozyjnych

OCENA STOPNIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA DO PRAC ANTYKOROZYJNYCH

Rodzaj badania Badane cechy i metody badawcze / pomiarowe Normy i/lub dokumentowane procedury dawcze
Ocena stopnia zapylenia Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) PN-EN ISO 8502-3
Ocena stopnia zatłuszczenia Metoda z zastosowaniem bibuły filtracyjnej i benzyny ekstrakcyjnej PN-H-97052
Badanie zanieczyszczeń Ocena czystości powierzchni, analiza rozpuszczalnych zanieczyszczeń metodą ekstrakcji – Metoda Bresla

Oznaczanie sumarycznej gęstości powierzchniowej soli rozpuszczalnych w wodzie (głównie chlorków i siarczanów) na podłożach stalowych – metoda pomiaru przewodnictwa

PN- EN ISO 8502-6
Oznaczanie zanieczyszczeń jonowych w ścierniwach Metoda pomiaru przewodnictwa jonowego PN-EN ISO 11124-1
Wizualna ocena przygotowania powierzchni Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Ocena szeregu stopnia skorodowania i stopnia przygotowania powierzchni stali PN-EN ISO 8501-1

OCENA JAKOŚCI POWŁOK

Rodzaj badania Badane cechy i metody badawcze / pomiarowe Normy i/lub dokumentowane procedury dawcze
Badania wizualne Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie
Zniszczenie powłok: spęcherzenie, skorodowanie, spękanie, łuszczenie, skredowanie
PN-EN ISO 4628
Kolor – ocena w porównaniu ze wzorcami PN-EN ISO 3668
Badania przyczepności powłok malarskich Metoda odrywowa (pull-off)
oznaczanie przyczepności w wyniku przeprowadzenia próby odrywania na pojedynczej powłoce lub systemie powłokowym z farb, lakierów lub produktów podobnych
PN-EN ISO 4624
Metoda nacięcia krzyżowego ocena odporności systemów powłokowych, na których wykonano nacięcia w postaci wzoru z prostokątnych kratek (siatka nacięć) lub w postaci X PN-EN ISO 16276-2
Metoda siatki nacięć
odporności powłok z farb na odwarstwienie od podłoży w wyniku nacięcia powłoki
PN-EN ISO 2409
Badanie grubości powłok antykorozyjnych Powłoki malarskie
oznaczanie grubości mokrej powłoki, grubości suchej powłoki na chropowatych powierzchniach i grubości nieusieciowanych warstw farby proszkowej
PN-EN ISO 2808
PN ISO 19840
PN-EN ISO 12944-5
Powłoki metalizacyjne PN-EN ISO 2063
Badanie chropowatości powierzchni Metoda stykowa PN-EN ISO 8503-4
Metoda porównawcza z użyciem wzorca –
stopniowanie profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej
PN-EN ISO 8503-2
Oznaczenie twardości powłoki Metoda ołówkowa (w przypadku gładkich powierzchni) PN-EN ISO 15184

Złóż zapytanie w sprawie realizacji badań powłok antykorozyjnych