PONOWNE WSZCZĘCIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ BUDYNKU DAWNEJ DYREKCJI WRAZ Z PARKINGIEM PRZY UL. NIEDURNEGO W RUDZIE ŚLASKIEJ

Do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 3661/81 (pow. 2492m²), 2589/85 (pow. 1616m²), 1570/82 (pow. 92m²) oraz 2745/85 (pow. 172m²) o łącznej pow. 4 372m2 objętych księgami wieczystymi Nr GL1S/0008424/2 oraz GL1S/00010975/6, które zabudowane są zespołem budynków biurowych i garaży o łącznej powierzchni użytkowej 3570,20m², które stanowiły Dyrekcję Administracyjną Huty. Przedmiotowe grunty posiadają nieregularny kształt i są oznaczone w ewidencji gruntów symbolami Bi i Tk. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefach: 20 U – co oznacza teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę usługową, 2 UP – teren zabudowy usługowej o charakterze publicznym z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług: oświaty, kultury, opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, administracji oraz bazy dla potrzeb gospodarki zielenią miejską, 1 US – teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty sportu i rekreacji. Zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie strefy „A” ochrony konserwatorskiej, natomiast budynek nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.

Ponadto, przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 1267/79 (pow. 5m²), 2572/79 (pow. 1366m²), 2574/68 (pow. 102m²), 2575/68 (pow. 1101m²), 2576/68 (pow. 10m²) oraz 2578/80 (pow. 505m²) o łącznej pow. 3 089m2 objętych księgą wieczystą Nr GL1S/00012596/9, które stanowią parking Huty przy ul. Niedurnego. Przedmiotowe grunty posiadają regularny kształt, mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulica Niedurnego, są ogrodzone a wjazd i wyjazd zabezpieczony szlabanami. W ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolami dr (drogi) i Ti (inne tereny komunikacyjne). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefach: 9 PU – co oznacza teren zabudowy produkcyjno-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, bazy, składy magazyny oraz obiekty usługowe z zakresu usług: handlu, logistyki, rzemiosła, obiekty związane z obsługą pojazdów, obiekty biurowe, obiekty administracji, oraz 4 KZ1/2 – wyznacza się teren dróg publicznych klasy.

Nieruchomość częściowo stanowią działki niezabudowane, w związku z tym, na podstawie art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), Gminie Miasto Ruda Śląska przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, co w konsekwencji powoduje konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

Powyższe nieruchomości sprzedawane są łącznie i nie ma możliwości nabycia tylko ich części.

Wysokość ceny wywoławczej: 6 700 000,00 PLN

Podana cena jest ceną wywoławczą netto.

Cena sprzedaży ww. nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.