Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza „Huta Pokój” S.A. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki „Huta Pokój” S.A.
 

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 73/XI/2019 Rady Nadzorczej z dnia 20 lutego 2019r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu spółki „Huta Pokój” S.A.

I. Warunki Konkursu
Kandydatem1 :

 • może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

 • życiorys ze wskazaniem do kontaktu aktualnego adresu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego,
 • list motywacyjny,
 • oryginały lub poświadczone odpisy:
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • oświadczenia zawierające w swej treści sformułowanie: „świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej i cywilnej oświadczam, że…”:
  • korzystam z pełni praw publicznych,
  • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie naruszam określonych w przepisach prawa ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  • nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim ani w biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Huty Pokój,
  • uczestniczę/nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej; uczestniczę/nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu; posiadam/nie posiadam w konkurencyjnej spółce kapitałowej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu,
  • moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
  • nie mam przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które się ubiegam,
  • nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, w tym wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu.
Przez poświadczone odpisy rozumie się dokumenty poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Rady Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów takich dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 (decyduje chwila wpływu do siedziby Spółki) pod adresem: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 79, pokój nr 118 (nr pokoju dla zgłoszeń osobistych). Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydata.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym albo złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania mogą zostać odrzucone.

Podstawowe informacje o Spółce obejmujące: Statut Spółki oraz dokumenty sprawozdawcze za 2017 rok kandydaci mogą uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu Spółki pok. 118, tel. 32 772 44 93) w dni robocze w godz. 08.00 – 11.00 od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 17 kwietnia 2019 r.

 
II. Przebieg Konkursu
Otwarcie zgłoszeń i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r.

 • Przebieg postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w dwóch etapach:
  • Pierwszy Etap – bez udziału kandydatów, który polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu oraz wstępnej ocenie merytorycznej dokonanych zgłoszeń,
  • Drugi Etap – z udziałem wybranych kandydatów, w liczbie nie większej niż 10, który polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyborze kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
W ramach pierwszego z etapu Rada Nadzorcza lub osoby przez nie wskazane dokonają oceny formalnej zgłoszonych kandydatur oraz przeprowadzą wstępną ich ocenę merytoryczną. O zakwalifikowaniu lub brak kwalifikacji do drugiego etapu konkursu kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub za pomocą komunikatu SMS (dane kontaktowe zawarte w życiorysie). Dopuszczenie przez radę nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W ramach drugiego etapu, z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowy kwalifikacyjne, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki po dniu 5 maja 2019 r.

O miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub za pomocą komunikatu SMS (dane kontaktowe zawarte w życiorysie). Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 • W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oceniana będzie w szczególności:
  • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek objętych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, w szczególności odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy,
  • proponowana przez kandydata koncepcja pełnienia stanowiska,
  • wiedza w zakresie nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania grup kapitałowych.
Rada nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.

Spółka nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i wyłonienia kandydatów.Kandydaci będą informowani pisemnie o wynikach postępowania na adresy korespondencji podane w zgłoszeniach.

Z Prezesem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.

Wszelkie wątpliwości dotyczące postępowanie konkursowego rozstrzyga Rada Nadzorcza.


1Użyte w całym ogłoszeniu pojęcia „kandydat” i „Prezes” ma na celu uproszczenie terminologii i budowy niniejszego dokumentu, a nie ograniczenie – ze względu na płeć – możliwości zgłoszenia kandydatury i powołania na stanowisko w Zarządzie Spółki, wobec czego znaczenie tych pojęć należy odnosić do osób niezależnie od ich płci.