OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UL. ŻELAZNA

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Żelaznej, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym 2393/54 o powierzchni 159 m2 (użytek B), objęta księgą wieczystą Nr GL1S/00020250/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Działka jest samodzielna, o regularnym kształcie, z bezpośrednim dostępem do asfaltowej drogi publicznej,
tj. ul. Żelaznej. Zlokalizowana w północnej części miasta Ruda Śląska z niedalekim dostępem do centrum. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna, stacja transformatorowa oraz tereny niezabudowane porośnięte dziko rosnącą roślinnością. Teren działki zagospodarowany. Do terenu działki dochodzą instalacje miejskie: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

Aktualnie nieruchomość jest bezumownie użytkowana przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości.

Z chwilą wyłonienia nabywcy przedmiotowej nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu, zostanie ona opróżniona.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2MNIII (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

  • Wysokość ceny wywoławczej netto: 21 000 zł
  • Wysokość wadium: 2 000 zł

Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 22 września 2022r. do godziny 14:00 na adres prowadzącego przetarg (41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 56), w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta Żelazna – nie otwierać do dnia 23 września 2022r. o godz. 13:00”..

Przetarg dotyczy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, w związku z powyższym, na podstawie art. 109 [Rozdział 3, Prawo pierwokupu nieruchomości] ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990z późn.zm.), gminie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, co w konsekwencji powoduje konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

Podana cena jest ceną wywoławczą.
Szczegóły przetargu dostępne na stronie: www.hutapokoj.eu
Cena sprzedaży ww. nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.