HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki ”Huta Pokój" S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 79, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000106428, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 KSH, a także na podstawie art. 22 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Huta Pokój" S.A., które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Informacja Zarządu Spółki udzielona w trybie artykułu 428 § 7 w związku z § 6 KSH
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy akcje te lub zaświadczenie o posiadaniu akcji wydane przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie złożą w siedzibie Spółki, w godz. od 800 do 1400, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Akcje pozostawione w Spółce uważać się będzie za złożone, jeżeli zaświadczenia o posiadaniu akcji będą posiadały zapis, o numerze dokumentu akcji oraz, że akcje zostały złożone i nie zostaną odebrane do zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Złożenie akcji w depozycie Trigon Dom Maklerski S.A. winno nastąpić za pośrednictwem Spółki.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej albo udzielone pełnomocnictwo.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, w siedzibie Spółki, w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki


Pozostałe aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na wiceprezesa zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

zobacz więcej

Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji

zobacz więcej

Jest porozumienie – zarząd i związki będą nadal rozmawiać

zobacz więcej

Obchody Dnia Hutnika w „Hucie Pokój”

zobacz więcej

Rozpoczęliśmy współpracę z rudzkimi szkołami techniczniym

zobacz więcej

HP zakończyła budowę stalowej konstrukcji Rotundy PKO BP

zobacz więcej

Dni Kariery AIESEC

zobacz więcej

HP dostarcza konstrukcję hali Mercedesa

 zobacz więcej

LABORATORIA HP POTWIERDZIŁY WYSOKĄ JAKOŚĆ

zobacz więcej

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

zobacz więcej