HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu

Rada Nadzorcza „Huta Pokój” S.A.
wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na
Prezesa Zarządu spółki „Huta Pokój” S.A.


Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 73/XI/2019 Rady Nadzorczej z dnia 20 lutego 2019r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu spółki „Huta Pokój” S.A.


I. Warunki Konkursu

Kandydatem1 :
 • może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
 • życiorys ze wskazaniem do kontaktu aktualnego adresu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego,
 • list motywacyjny,
 • oryginały lub poświadczone odpisy:
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • oświadczenia zawierające w swej treści sformułowanie: „świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej i cywilnej oświadczam, że…”:
  • korzystam z pełni praw publicznych,
  • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie naruszam określonych w przepisach prawa ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  • nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim ani w biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Huty Pokój,
  • uczestniczę/nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej; uczestniczę/nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu; posiadam/nie posiadam w konkurencyjnej spółce kapitałowej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu,
  • moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
  • nie mam przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które się ubiegam,
  • nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, w tym wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu.
Przez poświadczone odpisy rozumie się dokumenty poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Rady Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów takich dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 (decyduje chwila wpływu do siedziby Spółki) pod adresem: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 79, pokój nr 118 (nr pokoju dla zgłoszeń osobistych). Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydata.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym albo złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania mogą zostać odrzucone.

Podstawowe informacje o Spółce obejmujące: Statut Spółki oraz dokumenty sprawozdawcze za 2017 rok kandydaci mogą uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu Spółki pok. 118, tel. 32 772 44 93) w dni robocze w godz. 08.00 - 11.00 od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 17 kwietnia 2019 r.

II. Przebieg Konkursu

Otwarcie zgłoszeń i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r.
 • Przebieg postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w dwóch etapach:
  • Pierwszy Etap – bez udziału kandydatów, który polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu oraz wstępnej ocenie merytorycznej dokonanych zgłoszeń,
  • Drugi Etap – z udziałem wybranych kandydatów, w liczbie nie większej niż 10, który polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyborze kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
W ramach pierwszego z etapu Rada Nadzorcza lub osoby przez nie wskazane dokonają oceny formalnej zgłoszonych kandydatur oraz przeprowadzą wstępną ich ocenę merytoryczną. O zakwalifikowaniu lub brak kwalifikacji do drugiego etapu konkursu kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub za pomocą komunikatu SMS (dane kontaktowe zawarte w życiorysie). Dopuszczenie przez radę nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W ramach drugiego etapu, z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy kwalifikacyjne, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki po dniu 5 maja 2019 r.

O miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub za pomocą komunikatu SMS (dane kontaktowe zawarte w życiorysie). Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oceniana będzie w szczególności:
  • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek objętych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, w szczególności odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy,
  • proponowana przez kandydata koncepcja pełnienia stanowiska,
  • wiedza w zakresie nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania grup kapitałowych.
Rada nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.

Spółka nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i wyłonienia kandydatów.

Kandydaci będą informowani pisemnie o wynikach postępowania na adresy korespondencji podane w zgłoszeniach.

Z Prezesem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.

Wszelkie wątpliwości dotyczące postępowanie konkursowego rozstrzyga Rada Nadzorcza.

1Użyte w całym ogłoszeniu pojęcia „kandydat” i „Wiceprezes” ma na celu uproszczenie terminologii i budowy niniejszego dokumentu, a nie ograniczenie – ze względu na płeć – możliwości zgłoszenia kandydatury i powołania na stanowisko w Zarządzie Spółki, wobec czego znaczenie tych pojęć należy odnosić do osób niezależnie od ich płci.

Pozostałe aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno Finansowych

zobacz więcej

JEST POROZUMIENIE ZE ZWIĄZKAMI

zobacz więcej

HUTA POKÓJ TWORZY STREFĘ GOSPODARCZĄ

zobacz więcej

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Hutę Pokój

zobacz więcej

WĘGLOKOKS UTWORZY W HUCIE POKÓJ SKŁAD KONSYGNACYJNY STALI

zobacz więcej

PRACODAWCY ZAINTERESOWANI HUTNIKAMI

zobacz więcej

Rusza Program Dobrowolnych Odejść w Hucie Pokój

zobacz więcej

Nowa nazwa naszej wytwórni konstrukcji

 zobacz więcej

W HUCIE POKÓJ POWSTAŁA KONSTRUKCJA MOSTU NAD WIEPRZEM

zobacz więcej

Jest porozumienie – zarząd i związki będą nadal rozmawiać

zobacz więcej