Przetarg na Nieruchomość gruntową przy ul. Piotra Niedurnego (schron) w Rudzie Śląskiej

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Nowy Bytom przy ulicy Piotra Niedurnego oznaczonych geodezyjnie jako działki: o numerach ewidencyjnych: 2586/85 (pow. 244m²), 2584/85 (pow. 359m²), 2585/82 (pow. 43m²) o łącznej pow. 646m2, częściowo zabudowanych podziemnym ukryciem wolnostojącym – schron, objętymi księgami wieczystymi Nr GL1S/0008424/2 oraz GL1S/00020784/3, obie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność Skarbu Państwa.

Nieruchomość nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, odbywa się on poprzez działki nr 3661/81 i 2589/85 łączące się ze zjazdem z ul. Piotra Niedurnego. W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek o nr 2585/82 i 2586/85. Cena zbycia zawiera bezpłatną służebność przechodu i przejazdu.

Na działkach nr 2584/82 i 2586/85 znajduje się budowla ochronna (podziemne ukrycie wolno stojące – SK), która umieszczona jest w wojewódzkiej ewidencji budowli ochronnych pod numerem 61-20, prowadzonej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Umieszczenie przedmiotowej budowli w ewidencji wojewody nie ogranicza prawa do dysponowania nieruchomością, na której jest posadowiona budowla w tym do jej zbycia

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefach: 20 U – co oznacza teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę usługową. Zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie strefy „A” ochrony konserwatorskiej, natomiast schron nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.

Przetarg w części dotyczy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, w związku z powyższym, na podstawie art. 109 [Rozdział 3, Prawo pierwokupu nieruchomości] ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.), gminie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, co w konsekwencji powoduje konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

  • Wysokość ceny wywoławczej netto: 110 000,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr).
  • Wysokość wadium: 5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 gr).
  • Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 5 maja 2022r. do godziny 13:00 na adres prowadzącego przetarg (41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 56), w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta Schron – nie otwierać do 6 maja”.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu, na adres siedziby Prowadzącego przetarg.
Podana cena jest ceną wywoławczą.
Szczegóły przetargu dostępne na stronie: www.hutapokoj.eu
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.