CSR

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym

Organizacja pożytku publicznego

nr KRS: 0000241090
rachunek bankowy: PKO BP S.A. 16 1020 2401 0000 0402 0184 1428

Kontakt
tel. (+48) 32 772 14 49

ul. Piotra Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska

logo SPRH


Pomagamy potrzebującym

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest organizowanie różnych form pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, a w szczególności członkom rodzin związanych zawodowo z przemysłem hutniczym. Ze wsparcia udzielanego przez SPRH skorzystało już ponad tysiąc osób.

Pomoc udzielana jest m.in. w formie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, organizowania i finansowania specjalistycznych procedur medycznych, zakupu leków, czy też letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto SPRH przekazuje także bezpośrednio środki finansowe, które łagodzą trudną sytuację materialną potrzebujących osób (rodzin wielodzietnych, emerytów i rencistów).

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki hojności HUTY POKÓJ S.A. i jej spółek zależnych, a także coraz liczniejszego grona życzliwych ludzi przekazujących co roku na jego rzecz 1% podatku dochodowego.

O tym, czy pomóc decydujesz Ty!

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w odpowiednich rubrykach rocznych zeznań podatkowych podać:

  1. nazwę organizacji: STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM,
  2. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0 0 0 0 2 4 1 0 9 0,
  3. obliczony 1% swojego podatku według wskazówek na formularzu.

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego. Posiada statut prawny takiej organizacji,
co oznacza, że jest uprawnione do otrzymywania 1 procentu podatku dochodowego od osób fizycznych. To, że SPRH jest wpisane do rejestru można
sprawdzić w wykazie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski lub na stronie www.pozytek.gov.pl.

Święty Florian