Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki ”Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 79, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000106428, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 KSH, a także na podstawie art. 22 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Huta Pokój” S.A., które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Informacja Zarządu Spółki udzielona w trybie artykułu 428 § 7 w związku z § 6 KSH
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy akcje te lub zaświadczenie o posiadaniu akcji wydane przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie złożą w siedzibie Spółki, w godz. od 800 do 1400, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Akcje pozostawione w Spółce uważać się będzie za złożone, jeżeli zaświadczenia o posiadaniu akcji będą posiadały zapis, o numerze dokumentu akcji oraz, że akcje zostały złożone i nie zostaną odebrane do zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Złożenie akcji w depozycie Trigon Dom Maklerski S.A. winno nastąpić za pośrednictwem Spółki.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej albo udzielone pełnomocnictwo.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, w siedzibie Spółki, w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki